Skip to Content'

REGULAMIN

serwisu internetowego www.cmentarzpamieci.pl

 

 • 1

Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy regulamin określa zasady korzystania z serwisu www.cmentarzpamieci.pl
 2. Właścicielem serwisu jest firma LAUER Witold Langa  z siedzibą w  Brzozie 53 87-313 Brzozie  wpisana  do Rejestru Przedsiębiorców pod nr  NIP 8771023256
 3. Niniejszy Serwis został stworzony w celu upamiętnienia i oddawania czci osobom zmarłym oraz zmarłym zwierzętom, poprzez stworzenie i umieszczenie wirtualnego nagrobka na wirtualnym cmentarzu lub w wirtualnych katakumbach, zgodnie z informacjami podanymi przez Użytkownika serwisu.
 • 2

Definicje pojęć 

 1. Ilekroć używa się w Regulaminie pojęcia:
 1. Właściciel serwisu – oznacza firmę LAUER Witold Langa z siedzibą w Brzozie 53 87-313 Brzozie
 2. Serwis – oznacza serwis internetowy znajdujący się pod adresem internetowy www.cmentarz-pamieci.pl
 3. Regulamin – oznacza regulamin korzystania  z Serwisu;
 4. Korzystanie z serwisu – oznacza rejestrację w Serwisie poprzez podanie wymaganych danych osobowych, zakup kwatery jednoosobowej lub wieloosobowej wraz z nagrobkiem, na cmentarzu ludzi, zwierząt  oraz  zakup elementów znajdujących się  w Sklepie;
 5. Usługa – oznacza świadczone przez Właściciela serwisu usługi, w postaci stworzenia
  i  umieszczenia w Serwisie, na cmentarzu ludzi/zwierząt , nagrobka upamiętniającego osobę/zwierzę przez określony czas lub bez ograniczeń czasowych lub umieszczenia wybranego elementu ozdobnego ze Sklepu przy wskazanym nagrobku przez określony czas lub bez ograniczeń czasowych.
 6. Administrator – oznacza administratora danych osobowych;
 7. Cmentarz ludzi – oznacza wirtualne miejsce pochówku przeznaczone dla ludzi;
 8. Cmentarz zwierząt – oznacza wirtualne miejsce pochówku przeznaczone dla zwierząt wszelkiego rodzaju;

 

 1. Nagrobek – oznacza wirtualny nagrobek przypisany do konkretnej osoby lub konkretnego zwierzęcia, umieszczony w miejscu konkretnej kwatery zgodnie z danymi przekazanymi przez Użytkownika;
 2. Użytkownik – oznacza osobę fizyczną w rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego korzystającą z Serwisu i  dokonująca zakupów w Sklepie;
 3. Kwatera jednoosobowa – oznacza miejsce upamiętnienia, przeznaczone dla jednej osoby/zwierzęcia wirtualnie pochowanego na cmentarzu ludzi, zwierząt lub w katakumbach;
 4. Kwatera wieloosobowa - oznacza miejsce upamiętnienia, przeznaczone dla dwóch
  i więcej osób/zwierząt wirtualnie pochowanych na cmentarzu ludzi, zwierząt lub w katakumbach;
 5. Sklep – oznacza miejsce, gdzie Użytkownik może zakupić znicze, kwiaty lub inne ozdoby, które będą znajdować się przy wybranym przez Użytkownika nagrobku.

 

 • 3
 1. Użytkownik w celu skorzystania z Serwisu zobowiązany jest do stworzenia profilu poprzez proces rejestracji. 
 2. Użytkownik, podczas procesu rejestracji, zobowiązuje się do:
  1. uzupełnienia swoich danych zgodnie z prawdą,
  2. wskazania prawdziwych informacji dot. osoby, która ma zostać upamiętniona w Serwisie,
  3. posługiwania się językiem polskim, zgodnie z obowiązującymi, powszechnie przyjętymi zasadami pisowni,
  4. niestosowania zwrotów obelżywych, niestosownych, naruszających godność i cześć ludzką, mających na celu obrażenie czy zniesławienie drugiej osoby oraz  naruszające jej dobra osobiste.
 3. Za naruszenie § 3 ust. 2 pkt. 2 oraz 4 Regulaminu, Użytkownik będzie ponosił wyłączną odpowiedzialność, jeżeli wskutek naruszenia powstała szkoda wyrządzona osobie trzeciej. 
 4. Użytkownik, po dokonaniu wyboru kwatery oraz miejsca wirtualnego pochówku – cmentarza ludzi, cmentarza zwierząt  - będzie mógł wybrać nagrobek spośród dostępnych w serwisie bez dodatkowych opłat.
 5. Do wyboru Użytkownika będą dostępne różne okresy świadczenia Usługi przez Serwis.
 6. Nagrobek, w zależności od wybranego przez Użytkownika okresu świadczenia Usługi, będzie umieszczony w Serwisie przez określony czas lub bezterminowo.
 7. W odniesieniu do elementów zakupionych w Sklepie zastosowanie ma § 3 ust. 6. 
 8. Użytkownik może,  bez dodatkowych opłat, umieścić zdjęcie osoby / zwierzęcia, które ma zostać upamiętnione oraz krótkiej notatki w postaci „Wspomnienia”, które będzie dostępne dla innych Użytkowników. 

Zdjęcie oraz informacje, które będą wspomnieniem o osobie zmarłej, nie mogą mieć charakteru obelżywego ani prześmiewczego. 

 1. Osoby odwiedzające Serwis, które nie są Użytkownikami serwisu, mogą swobodnie przeglądać umieszczone w Serwisie nagrobki osób/zwierząt upamiętnionych, oglądać zdjęcia oraz czytać „Wspomnienie” bez żadnych opłat oraz bez wcześniejszej rejestracji w Serwisie.
 2. Osoby niebędące Użytkownikami Serwisu mogą umieszczać pod wybranym Nagrobkiem wspomnienia dla bliskich osoby/zwierzęcia, którego Nagrobek dotyczy bez żadnych opłat oraz bez wcześniejszej rejestracji w Serwisie. 
 3. Osoby, o których mowa w § 3 ust. 9 i 10 obowiązane są do zaakceptowania oraz przestrzegania Regulaminu.

 

 • 4

Opłaty

 1. Korzystanie z Serwisu odbywa się za opłatą.
 2. Rozliczenia transakcji dokonuje się za pośrednictwem PayU. Administrator Cmentarza Pamięci nie ma wglądu do numeru rachunku bankowego ani karty kredytowej Użytkownika.
 3. Opłaty, wyrażone w złotych polskich i w kwocie brutto, określone są według cennika umieszczonego na stronie internetowej Serwisu, w zakładce „Cennik” i obowiązują od dnia obowiązywania niniejszego Regulaminu. 
 4. Właściciel serwisu zastrzega sobie prawo do zmiany obowiązujących opłat za korzystanie z Serwisu oraz opłat związanych z zakupem elementów ozdobnych, dokonanym w Sklepie.

 

 • 5

Polityka prywatności 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1), zwanego dalej „RODO”, Właściciel serwisu informuje, że:

 1. Administratorem danych osobowych jest firma LAUER Witold Langa  z siedzibą w Brzozie 53 87-313 Brzozie  wpisana  do Rejestru Przedsiębiorców pod nr  NIP 8771023256
 2. W celu korzystania z Serwisu Użytkownik poproszony zostanie podczas rejestracji o podanie swoich danych osobowych, o których mowa w § 6 ust. 3.
 3. Rejestrując się w Serwisie Użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych w celach wskazanych w § 5 pkt. 4 niniejszego Regulaminu. 
 4. Dane osobowe Użytkownika Serwisu będą przetwarzane w celu:
  1. realizacji usługi polegającej na stworzeniu i umieszczeniu wirtualnego nagrobka dla konkretnej osoby/zwierzęcia zgodnie z informacjami podanymi przez Użytkownika Serwisu,
  2. realizacji zakupów dokonanych przez Użytkownika w Sklepie,
  3. przesyłania informacji marketingowych oraz informacji o zmianie treści Regulaminu drogą mailową, na adres e-mail wskazany przez Użytkownika podczas rejestracji,
  4. przesyłania przypomnień oraz informacji handlowych drogą mailową lub poprzez wiadomość SMS.
 5. Użytkownikowi Serwisu w każdym czasie przysługuje prawo do żądania:
  1. dostępu do jego danych osobowych,
  2. sprostowania ,
  3. ograniczenia przetwarzania,
  4. wniesienia w dobrowolnym momencie sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, 
  5. przesłania danych osobowych Użytkownika innemu administratorowi w przypadku, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się w sposób zautomatyzowany oraz w oparciu o zgodę Użytkownika.
 6. Użytkownikowi przysługuje także prawo żądania usunięcia jego danych osobowych w ściśle określonych sytuacjach, a w szczególności:
  1. kiedy jego dane osobowe nie są już niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub w inny sposób przetwarzane,
  2. została cofnięta zgoda Użytkownika na przetwarzanie jego danych osobowych, pod warunkiem, że zgoda ta była podstawą prawną przetwarzania i nie istnieje inna podstawa prawna umożliwiająca przetwarzanie danych osobowych Użytkownika Serwisu,
  3. dane osobowe Użytkownika przetwarzane były niezgodnie z prawem, 
  4. dane osobowe muszą zostać usunięte w celu wywiązania się z obowiązku prawnego przewidzianego w prawie Unii Europejskiej lub prawie polskim
 7. Dane osobowe Użytkownika będą przetwarzane tylko przez okres istnienia ku temu podstawy prawnej, tj. do momentu, w którym:
  1. na Właścicielu serwisu przestanie ciążyć prawny obowiązek, zobowiązujący do przetwarzania danych osobowych Użytkownika
  2. ustanie możliwość ustalania, dochodzenia lub obrony roszczeń związanych z umową zawartą przez Serwis lub Sklep,
  3. Użytkownik cofnie zgodę na przetwarzanie danych osobowych, jeżeli to ona była podstawą przetwarzania.
 8. Właściciel serwisu zobowiązuje się do przetwarzania danych osobowych zgodnie z obowiązującym prawem, rzetelnie i w sposób przejrzysty stosując środki zapewniające poufność, integralność, dostępność i odporność systemów przetwarzania i usług.

 

 • 6
 1. Korzystanie z Serwisu będzie możliwe po zarejestrowaniu się na stronie www.cmentarz-pamieci.pl i stworzeniu profilu Użytkownika.
 2. Rejestracja profilu Użytkownika nie wiąże się z zautomatyzowanym podejmowaniem decyzji w rozumienie art. 22 RODO, a jedynie z profilowaniem.
 3. W celu stworzenia profilu użytkownika na www.cmentarz-pamieci.pl  , Właściciel serwisu będzie przetwarzał następujące dane osobowe:
  • Imię
  • Nazwisko
  • Adres e-mail
  • Numer telefonu komórkowego. 
 1. Wszystkie dane osobowe będą traktowane jako poufne i wykorzystywane w celu stworzenia profilu Użytkownika oraz późniejszych czynności informacyjnych czy marketingowych.
 2. Dane osobowe będą przechowywane przez  firmę LAUER Witold Langa do momentu usunięcia profilu przez Użytkownika.
 3. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych, o których mowa w §  6 pkt. 3 jest niezbędność realizacji usługi polegającej na stworzeniu i umieszczeniu wirtualnego nagrobka dla danej osoby lub zwierzęcia, bądź zakupu elementu ozdobnego ze Sklepu.

 

 • 7
 1. Administrator nie dokonuje weryfikacji informacji podawanych podczas procesu rejestracji przez Użytkowników Serwisu, zwłaszcza informacji, które mają zostać umieszczone na wirtualnym nagrobku, a  w szczególności:
  • imienia i nazwiska osoby, która ma zostać upamiętniona,
  • daty urodzenia oraz daty śmierci tej osoby,
  • innych informacji, które zgodnie z wolą Użytkownika mają zostać uwzględnione.
 1. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za szkody, które powstały w wyniku korzystania z Serwisu oraz za treści umieszczane przez Użytkowników na stronie Serwisu.

 

 • 8

Pliki cookies

 1. Serwis korzysta z tzw. plików cookies (ciasteczek).
 2. Pliki cookies:
  1. są zapisywane w pamięci urządzenia należącego do Użytkownika – komputera, telefonu itp.
  2. umożliwiają m.in. korzystanie z Serwisu oraz Sklepu,
  3. nie powodują zmian w ustawieniach urządzenia Użytkownika,
 3. Użytkownik korzystając z odpowiednich opcji przeglądarki w każdym czasie może usunąć pliki cookies z pamięci swojego urządzenia oraz blokować wykorzystanie plików cookies w przyszłości.
 4. Serwis wykorzystuje pliki cookies w celu zapamiętania informacji o sesji Użytkownika, w celach statystycznych oraz marketingowych.

 

 • 9

Postanowienia końcowe

 1. Korzystając z serwisu Użytkownik akceptuje Regulamin w jego aktualnym brzmieniu
  i zobowiązuje się go przestrzegać.
 2. Właściciel serwisu zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu. 

O każdej zmianie Regulaminu Właściciel serwisu zobowiązuje się poinformować Użytkowników korzystających z Serwisu, wysyłając Im elektroniczną wiadomość na adresy e-mail podane podczas rejestracji.

 1. Właściciel serwisu zastrzega sobie prawo do:
  1. usunięcia wirtualnego nagrobka przypisanego do konkretnej osoby z uwagi na obraźliwą, niestosowną treść znajdującą się na nagrobku, która narusza cześć
   i godność ludzką lub stanowi inną formę obrazy lub zniesławienia.
  2. zatrzymania wszelkich opłat poniesionych przez Użytkownika serwisu, który umieścił na wirtualnym Cmentarzu Ludzi lub w Katakumbach nagrobek o którym mowa w § 9 ust. 3 pkt. 1 niniejszego Regulaminu.
 1. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie maja przepisy prawa polskiego, w tym zwłaszcza Kodeksu Cywilnego. 
 2. Regulamin został zatwierdzony przez Właściciela serwisu i obowiązuje od dnia 30.09.2020